پیشنهادات و شکایات

سامانه رسیدگی به در پیشنهادها و شکایات بمنظور دریافت و بررسی پیشنهادات ، نقطه نظرات ، انتقادات و شکایات مشترکین ، سایر شهروندان گرامی جهت ارزیابی، ارزشیابی عملکرد، ارائه خدمات بهتر، ارتقاء و بهبود عملکرد کارمندان انتشارات از لحاظ سرعت، دقت، انظباط کاری ، ارتقاء کاری و سیستمی و نهایتاً تحقق رضایتمندی مشتری ایجاد شده است.

لطفا در صورت هرگونه اظهار نظر فرم ذیل را پر نموده و آنرا ارسال نمائید. باتشکر

تماس با ما