در دسترس قرار دادن منابع مورد نیاز، حتی اگر به بالا رفتن سرانه مطالعه کمکی نکند، همواره از اهداف اصلی کتابخانه‌ها بوده است. یکی از مهمترین اقدامات جهت در دسترس قرار دادن منابع کتابخانه‌ها، امکان جستجوی راحتتر آنهاست. خوشبختانه در سال‌های اخیر سامانه‌های جسجوی آنلاین در کتابخانه‌های ایران گسترش خوبی داشته و کتابخانه‌های زیادی سامانه…